ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR HET BS-ERKENDE SCHILDERSBEDRIJF, HIERIN

GEREPRESENTEERD DOOR DE BETERE SCHILDER-ORGANISATIE.

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden voor het BS-erkende schildersbedrijf zijn tot stand gekomen per 01-10-

2007 en zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, indien

partijen zijn overeenkomen dat deze voorwaarden als vast onderdeel van de overeenkomst worden aangemerkt.

Deze voorwaarden zijn door ‘de Betere Schilder’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder

nummer 24360945


 

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1 - Definities

ARTIKEL 2 - Werkingssfeer

ARTIKEL 3 - Aanbod

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer

ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument

ARTIKEL 7 - Meer- en minderwerk

ARTIKEL 8 - Overmacht

ARTIKEL 9 - Oplevering

ARTIKEL 10 - Zekerheid

ARTIKEL 11 - Betaling in termijnen

ARTIKEL 12 - De eindafrekening

ARTIKEL 13 - Niet-nakoming van de betalingsverplichting

ARTIKEL 14 – Eigendom van tekeningen en ontwerpen ed

ARTIKEL 15 - Garantie

ARTIKEL 16 - Geschillenregeling

ARTIKEL 17 - Nederlands Recht

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, erkend door de Betere Schilder, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en die

glas-, schilders-, behangers- en/of afwerkingswerkzaamheden uitvoert en daartoe te verwerken producten levert.

Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en daarbij

door de ondernemer geleverde materialen.

 

ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen ondernemer en

consument.

 

ARTIKEL 3 - AANBOD

1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.

3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende

gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

4. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur

van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.

5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd:

aanneming, richtprijs of regie.

a. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk

zal worden verricht;

b. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de ondernemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de

kosten van het werk;

c. Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief

en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE

OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

Bij voorkeur schriftelijk of electronisch.

 

ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De

werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals

deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

3. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:

- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

- kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een

- ondeugdelijke ondergrond.

4. De ondernemer is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.

5. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake deskundige personen.

6. Verhogingen van de prijs als gevolg van wijzigingen in de voorschriften mogen aan de consument worden

doorberekend, mits de ondernemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was van de wijziging.

 

ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

2. De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen

(zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.

3. De consument verschaft de opdrachtnemer de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve

van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de

consument.

4. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het

werk van de ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan

geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument de ondernemer daarvan tijdig

in kennis te stellen.

5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het

voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te

vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

6. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.

 

ARTIKEL 7 - MEER- EN MINDERWERK

1. Bij de prijsvormingsmethode aanneming of richtprijs kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in

overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of

minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10%

van de prijs van het werk.

2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens

spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.

 

ARTIKEL 8 - OVERMACHT

1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden

toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de

andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

2. Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is

de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

 

ARTIKEL 9 - OPLEVERING

1. wanneer partijen een vaste datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze datum

opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of

omstreeks deze datum opgeleverd;

2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en

deze het werk heeft aanvaard;

3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

- wanneer uiterlijk 10 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de

mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;

- wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat

door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in

gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

 

ARTIKEL 10 - ZEKERHEID

1. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.

2. De ondernemer kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen

dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval

weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk te

onderbreken, voorzover dit gerechtvaardigd is.

 

ARTIKEL 11 - BETALING IN TERMIJNEN

1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk.

Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.

2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting terzake van de voortzetting van

het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid betaling van een termijn op te schorten.

 

ARTIKEL 12 - DE EINDAFREKENING

1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.

2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke

opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de

gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van

meer- en/of minderwerk opgenomen.

4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom,

behoudens opgedragen meer en/of minderwerk.

5. Bij de prijsvormingsmethode richtprijs mag de overeengekomen richtprijs met niet meer dan 10% worden

overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele

overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.

6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van de rekening.

 

ARTIKEL 13 - NIET-NAKOMING VAN DE

BETALINGSVERPLICHTING

1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.

Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12

lid 6 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft

binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken

van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 tot de dag van ontvangst van het

verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere

ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe

overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.

4. Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de ondernemer

gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk in gebreke heeft gesteld en één week is verlopen

na ontvangst van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding

van kosten, schade en rente onverlet.

5. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn

betalingsverplichting heeft voldaan.

6. Indien de ondernemer een door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de

consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de ondernemer niet binnen twee weken na ontvangst van deze

brief heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3

van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 14 - EIGENDOM VAN TEKENINGEN EN

ONTWERPEN E.D.

1. De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen,

modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden,

blijven zijn eigendom.

2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde

rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

 

ARTIKEL 15 - GARANTIE

1. De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering, gedurende de hierna te noemen

perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk.

Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk

aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

2. De ondernemer en de consument kunnen schriftelijk overeenkomen dat de garantievoorwaarden zoals in deze

leveringsvoorwaarden vermeld, niet van toepassing zijn op een werk, dat is aangenomen onder de uitdrukkelijke

voorwaarde dat deze garantievoorwaarden hiervoor niet gelden. Het staat de ondernemer vrij om samen met de

consument andere bindende afspraken over de garantievoorwaarden te maken. Deze overeengekomen

afspraken dienen op de offerte of anderszins schriftelijk vermeld te worden.

 

Garantie buitenschilderen

1. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:

- voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;

- voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet

op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;

- wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem, en/of materialen volgens de voorschriften

van de fabrikant.

2. De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk voor een periode van twee jaar bij:

- transpartante beitsen

- transparante vernissen

3. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantietermijn drie jaar bij:

- dekkende watergedragen verf

- dekkende vochtregulerende verf

- dekkende beits

- dekkende high solid verf

- dekkende traditionele verf

4. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantietermijn vier jaar bij:

- dekkende gesiliconiseerde verf

 

Garantie binnenschilderen

1. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk

- voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet

op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;

- wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften

van de fabrikant.

2. De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar.

 

Garantie glaszetten

1. De ondernemer garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijn de normen

en praktijkrichtlijnen. Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dubbelglas, garandeert

de ondernemer dat gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door

stofaanslag of condensatie tussen de bladen van geplaatst isolerend dubbelglas zal plaatsvinden.

2. De consument kan deze periode verlengen met vijf jaar door het geplaatste isolerend dubbelglas in het vijfde jaar na

plaatsing te laten inspecteren door de ondernemer, waarna het eventueel aanbevolen onderhoud door de ondernemer

moet worden uitgevoerd.

3. Buiten de garantie vallen:

- Mechanische breuk;

- Thermische breuk, bijvoorbeeld door plaatselijk opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken,

beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan

de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie verkleuring als gevolg van gelijke glasdikte.

 

Garantie behangen

- De ondernemer garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt

aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.

 

ARTIKEL 16 - GESCHILLEN

1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met

betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als

door de ondernemer worden voorgelegd aan de kantonrechter of de geschillencommissie.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met

betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als

door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie:

de Betere Schilder, Goudmos 13, 2661 MA Bergschenhoek.

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst

bij de ondernemer heeft ingediend.

3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de

Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze

gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of

hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de

voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een

geschil is van beide partijen een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te

nemen.

 

ARTIKEL 17 - NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands

recht

Direct naar

Gevelrenovatie

Meer informatie over gevelrenovatie

Meer informatie over gevelrenovatie lees verder >

Bouwkundig onderhoud

Meer informatie over bouwkundig onderhoud

Meer informatie over bouwkundig onderhoud lees verder >

Dak- en loodgieterswerk

Meer informatie over dak- en loodgieterswerk

Meer informatie over dak- en loodgieterswerk lees verder >

IMTO Schilderwerken
Kiotoweg 166
3047 BG Rotterdam
Tel: 010 - 462 46 66
Fax: 010 - 462 11 90

Postbus 11283
3004 EG Rotterdam
Email: info@imto-benelux.nl

Direct contact opnemen met IMTO Schilderwerken?
Bel mij zo snel mogelijk voor een afspraak:

  • Total Wall Concepts
  • Pebu
  • Vereniging Nederlandse Voegbedrijven